Kanunlar ve KHK

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5921 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklikler)

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu İle İş Kanununun Bir Maddesinin Değ.)

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu 6353 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu 6353 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik

399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

5682 Sayılı Pasaport Kanunu