Komisyon Çalışmaları

Kurum İdari Kurulu: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22’nci maddesi ile Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü ve 6 ncı maddeleri gereğince, en az iki veya daha fazla işveren vekili ile Kurumda en çok üyeye sahip sendikanın aynı sayıdaki temsilcisinden oluşan Kurum İdari Kurulunun, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere kamu işveren vekili tarafından tespit edilecek yer, gün ve saatte yılda iki kez toplanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; Kuruluşumuzda en çok üyeye sahip olan Sendika temsilcileri ile Kurum temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu yılda iki kez toplanır.

Toplantılarda, yetkili sendika tarafından gündeme getirilen konular görüşülerek karara bağlanır.

Alınan kararlar rapor haline getirilerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı internet sayfasında yayımlanır.

Değerlendirme Komisyonu: Yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin memuriyete alınıp alınmaması veya Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlarda çalıştırılıp, çalıştırılmaması, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemesi gibi hususları incelemek ve sonucunu Makama sunmak üzere, Genel Müdürün Başkanlığında İnsan Kaynakları Daire Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Birim Amiri’nden oluşan DEĞERLENDİRME KOMİSYONU kurulur. Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları “GİZLİ” gizlilik derecelidir.