Anasayfa 
 
Mevzuat ile ilgili aradıklarınız için, M E V Z U A T veya G E N E L G E L E R sayfalarımıza bakabilirsiniz.

Sınav ile ilgili konularda  S I N A V  D U Y U R U L A R I  sayfamıza bakabilirsiniz.DUYURULAR
GENEL DUYURULAR
İK03 - TERFİ, SİCİL RAPORLARI VE EMEKLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL DUYURULAR24/08/2011 # Tebliğ

İşçi Mevzuatı ve Sendika İşlemleri Şube Müdürlüğü + Tahakkuk Şube Müdürlüğü

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ'in DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ HALİ
- 9 -


5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ( 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete )


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ( 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete )


NOT: 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yürürlüktedir.

İlgili yönetmelikler için tıklayınız...


- 8 -

 • Kalite Yönetim Sistemi

  İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Güncel Doküman Listesi için tıklayınız... • - 7 -
  • 6111 sayılı Kanun (Torba Kanunu) ile ilgili açıklamalar için tıklayınız.

  - 6 -
  • S G K   İ L E   İ L Gİ L İ   D U Y U R U L A R için tıklayınız.

  - 5 -
  • İ L E T İ Ş İ M   İ L E   İ L G İ L İ   D U Y U R U L A R için tıklayınız.

  - 4 -
  • P E R S O N E L   A L I M I / K P S S   İ L E   İ L G İ L İ   D U Y U R U L A R için tıklayınız.

  - 3 -

  02/04/1975 tarihli ve 15196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren PTT Personel Yönetmeliği (mülga),
  20/08/2006 tarihli ve 26265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan PTT Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile
  yürürlükten kaldırılmıştır. ( 15/12/2009 - P01 )
  - 2 -

 • (06.10.2009)

  İlgi: 01.10.2009 tarihli ve B.11.2.PTT.0.71.00.06.010.05-10811 sayılı yazı hk.

  İlgi yazıda, Tebliğin 5'inci maddesi gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin (Ek-2) ve (Ek-3) ödemenin yapıldığı ayın 25'inci günü sonuna kadar gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

  Ayrıca, Tebliğin 6'ıncı maddesi gereğince de sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar gönderilmesi gerekmektedir.

  Bu uygulama 15.10.2009 tarihinden geçerli olup, gereğinin ona göre sağlanması gerekmektedir. • - 1 -
  • 5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/c kapsamında göreve başlayan personelin intibak işlemleri için tıklayınız...


  İK03 - TERFİ, SİCİL RAPORLARI VE EMEKLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


  30/11/2011* 13
  Terfi, Sicil Raporları ve Emekli Şube Müdürlüğü
  Duyuru
  Başmüdürlük ve bağlı tüm birimlerinde çalışan sözleşmeli personelin 01/01/2011 ile 30/11/2011 tarihleri arasındaki yıllık izin durumu tespitine ilişkin tablonun doldurulup ik.emekli@ptt.gov.tr adresine 02/12/2011 tarihi mesai bitiminden önce gönderilmesi.

  Doldurulacak Yeni Tablo için tıklayınız...


  18/11/2011* 12

  - Aylıksız izin ile ilgili duyuru için tıklayınız...


  27/10/2011* 11

  - 26/10/2011 tarihli 12220 sayılı Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları Genelgesi için tıklayınız...

  - Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları Formu ve Eki Bilgi Formu için tıklayınız...

  - PİD Başmüdürlüklerinde sözleşmeli statüde görev yapan personelin 2011 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporlarının doldurulması ile ilgili duyuru için tıklayınız...  19/08/2011* 10

  Askerlik dönüşü göreve başlayan sözleşmeli personelin yıllık izni ile ilgili açıklamalar için tıklayınız... 
  10/08/2011* 9
  Erken Doğum Yapan Personelin Analık İzni İle İlgili AÇIKLAMALAR için tıklayınız...
  10/08/2011* 8
  SGK tarafından düzenlenen ve İstekle Emeklilik İşlemlerinde kullanılan yeni Emeklilik Belgesi Formu için tıklayınız...
  08/08/2011* 7
  GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCU ATAMASI YAPILAN VE GÖREVE BAŞLAYAN MÜDÜRLERİN statü değiştirmeleri sebebiyle 2011 yılında kullanamadıkları yıllık izinlerini, 2012 yılında kullanabileceklerdir.
  6)
  1) 01/06/2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4759 sayılı Kanuna göre düzenlenen Emeklilik yaşı tablosu için tıklayınız...

  2) Sözleşmeli personelin mazeret izinleri

  SGK tarafından düzenlenen ve İstekle Emeklilik İşlemlerinde kullanılan yeni Emeklilik Belgesi Formu için tıklayınız...
  5)
  6111 sayılı Yasa ile getirilen 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki bazı sigortalıların borçlanmalarına ilişkin SGK Başkanlığının 05/04/2011 tarih 2011-36 sayılı Genelgenin ilgili bölümü için tıklayınız...

  4)


  3)

  12/06/2011 tarih ve 27962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle;
  Kuruluşumuz Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. (16/06/2011 tarihli ve 6197 sayılı Tebliğimiz)
  2)

  Kadrolu personelin sicil raporlarının doldurulmasına esas teşkil eden; "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği" 15/06/2011 tarih ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

  27/04/2011* 1

  Sözleşmeli Personelin mazeret izinleri ile ilgili duyuru için tıklayınız...

  • 01/06/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan e-Pasaport uygulaması için tıklayınız... (P03) • 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren;

  2010/2 sayılı Kararla Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin eki “Mal Bildirim Formu”nda yer alan “ NÜFUS CÜZDAN SERİ NO” ibareleri “TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI” olarak değiştirilmiştir. 12/11/2009 tarihli ve 12410 sayılı genelgemiz ekinde gönderilen Mal Bildirim Formunda daha önce Nüfus Cüzdanı seri no yerine, T.C. Kimlik Numarası ilave edilmiş bulunmaktadır.

  Kullanılması gereken “Mal Bildirim Formu” Başkanlığımız Web sayfası/Formlar kısmında yer almaktadır. Form için tıklayınız...

 • 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58’ nci ve 59’ ncu maddeleri ile 5682 sayılı Pasaport Kanununda yapılan değişiklik için tıklayınız...

 • Vefat eden personel için doldurulan Kimlik Araştırma Formunda bütün sütunlara yazı ile cevap verilmesi gerekmektedir (09/11/2009-P3)
  (Alanların çizgi ile geçilmemesi ya da boş bırakılmaması gerekmektedir).


 • 3628 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince mal bildiriminde kullanılan MAL BİLDİRİM FORMU için tıklayınız... (22/10/2009)
  ( Kağıdın ön yüzüne formun Önyüz sekmesini, arka yüzüne formun Arkayüz sekmesini yazdırınız ).


 • 30.05.2005 tarih ve 6425 sayılı İzin Verme Yetkisi konulu Genelgenin 3 ncü maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek görülmüştür.

  İZİN VE RAPOR TESCİL KARTI’nın işlenmesinde; Personelin yıllık ve mazeret izinlerine ayrılışında, izne ayrıldığı tarih ve talep ettiği izin süresi, göreve başlayışında ise göreve başladığı tarih ve kullandığı izin süresi şeklinde aşamalı olarak tescil işlemi yapılacaktır.

 • 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan “Bütçe Kanununlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 01.07.2006 tarihinde kabul edilen 5538 sayılı Kanun"nun, 
  5. maddesi ile; 657 sayılı DMK’nun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik;…en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. İbaresi ...en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Şeklinde 12.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

 • Ayrıca; Boşanma sebebiyle soyadında değişiklik olan bayan personelin Nüfus Cüzdanının güncel olması ile SSK ve Bağ-Kur’a tabi hizmetleri olan personelin, söz konusu belgelerinin asıllarının Emekli Sandığına gönderilmesi, mevcut değil ise Sicil ve Dosya Şubesi aranmak suretiyle temin edilmesi hususlarında gerekli özenin gösterilmesi.

  • (P03 - 06/12/2010)

   Kuruluşumuza ilk defa KPSS'den göreve başlayan personelin YILLIK İZNİNE ilişkin duyuru için tıklayınız... • PTT Personel Yönetmeliği 20/08/2006 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından;

  Bu yönetmeliğin, Başka Kurum ve Kuruluştan Teşkilatımıza naklen gelen personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasına ilişkin 95'inci maddesinin 3'üncü paragrafı uygulamadan kalkmış bulunmaktadır.

  20/08/2006 tarihli 26265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, PTT Personel Yönetmeliğinin kaldırılmasına dair yönetmelik için tıklayınız...


 • Emekliye ayrılan personelin kesenek listeleri artık SGK'ya gönderilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 • 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren;

  2010/2 sayılı Kararla Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin eki “Mal Bildirim Formu”nda yer alan “ NÜFUS CÜZDAN SERİ NO” ibareleri “TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI” olarak değiştirilmiştir. 12/11/2009 tarihli ve 12410 sayılı genelgemiz ekinde gönderilen Mal Bildirim Formunda daha önce Nüfus Cüzdanı seri no yerine, T.C. Kimlik Numarası ilave edilmiş bulunmaktadır.

  Kullanılması gereken “Mal Bildirim Formu” Başkanlığımız Web sayfası/Formlar kısmında yer almaktadır. Form için tıklayınız...

 • Terfi, Sicil Raporları ve Emekli Şube Müdürlüğü'nün 14/01/2010 tarihli duyurusu için tıklayınız... (14/01/2010 - P03)

 • Başmüdürlüklerde bazı sözleşmeli personelin yıllık izinlerini kullanamadıkları Genel Müdürlüğümüze intikal eden dilekçelerden anlaşılmıştır.
  İznini kullanmayan sözleşmeli personelin tespitine esas olmak üzere tablonun doldurularak personel_emekli@ptt.gov.tr adresine 05/02/2010 tarihine kadar gönderilmesi. Tablo için tıklayınız... (*.pdf - 02/02/2010 - P03)
 • Vefat eden personel için doldurulan Kimlik Araştırma Formunda bütün sütunlara yazı ile cevap verilmesi gerekmektedir (09/11/2009-P3)
  (Alanların çizgi ile geçilmemesi ya da boş bırakılmaması gerekmektedir).


 • 3628 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince mal bildiriminde kullanılan MAL BİLDİRİM FORMU için tıklayınız... (22/10/2009)
  ( Kağıdın ön yüzüne formun Önyüz sekmesini, arka yüzüne formun Arkayüz sekmesini yazdırınız ).


 • Başmüdürlüğünüzde görev yapan sözleşmeli personelin (II sayılı cetvel) 2009 yılı başarı düzeylerini gösterir tablo doldurularak, en geç 15.01.2010 tarihine kadar personel_terfi@ptt.gov.tr adresine mail ortamında gönderilecektir. Tablo için tıklayınız...

 • 01/10/2008 tarihinden önce vefat edip, hizmeti 5 yıl olan personelin eşine 5510 sayılı Yasa gereğince aylık bağlanması hakkı getirilmiştir. Müracaatların vefat eden personelin eşi tarafından; dilekçe, nüfus kayıt örneği ve 2 fotoğrafı ile birlikte doğruca SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
 • Bildirim adresi; Sigortalı Tescili Uygulaması için tıklayınız... (Not: Linkin bulunduğu sayfa SGK tarafından değiştirilmiş olabilir.)


 • Emeklilik işlemlerinde Emeklilik Belgesini ( Hizmet Cetveli ) PİYS'den alan Başmüdürlüklerin Dikkatine :
  Askerlik hizmeti ( borçlansın veya borçlanmasın ) ile Ek gösterge ve Sigortalı hizmetler mutlaka hizmet cetvelinde gösterilecektir.


 • 01.10.2008 tarihinden önce vefat edip, hizmeti 5 yıl olan personelin eşine 5510 sayılı Yasa gereğince aylık bağlanması hakkı getirilmiştir. Müracaatların vefat eden personelin eşi tarafından; dilekçe, nüfus kayıt örneği ve 2 fotoğrafı ile birlikte doğruca SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

 • 30.05.2005 tarih ve 6425 sayılı İzin Verme Yetkisi konulu Genelgenin 3 ncü maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek görülmüştür.

  İZİN VE RAPOR TESCİL KARTI’nın işlenmesinde; Personelin yıllık ve mazeret izinlerine ayrılışında, izne ayrıldığı tarih ve talep ettiği izin süresi, göreve başlayışında ise göreve başladığı tarih ve kullandığı izin süresi şeklinde aşamalı olarak tescil işlemi yapılacaktır.

 • EMEKLİLİK BELGESİNİN  2.sayfasında yer alan KIDEM AYLIĞI  hanesindeki kıdem aylığına   esas hizmetlerin tespitinde : 1986 yılı ile  15.03.1990 tarihleri arasında  SSK’na  tabi  sözleşmeli personel statüsünde  geçen süreler de (  kazanılmış hak aylığında değerlendirilen   diğer hizmetler gibi ) nazara alınacaktır.

 • 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan “Bütçe Kanununlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 01.07.2006 tarihinde kabul edilen 5538 sayılı Kanun"nun, 

  5. maddesi ile; 657 sayılı DMK’nun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik;…en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. İbaresi ...en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Şeklinde 12.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

 • Emekliye sevk edilen Kuruluşumuz Personelinin Emekli Sandığına gidecek olan tahsis belgelerinin, kayıtlı posta gönderisi olarak(APG) gönderilmesi veya personelin talep etmesi halinde şahsına teslim edilerek Sandığa gönderme işleminin kendisi tarafından sağlanması,

 • Ayrıca; Boşanma sebebiyle soyadında değişiklik olan bayan personelin Nüfus Cüzdanının güncel olması ile SSK ve Bağ-Kur’a tabi hizmetleri olan personelin, söz konusu belgelerinin asıllarının Emekli Sandığına gönderilmesi, mevcut değil ise Sicil ve Dosya Şubesi aranmak suretiyle temin edilmesi hususlarında gerekli özenin gösterilmesi.

 • Sigorta hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin onay örneği ve açıklamalar için tıklayınız...

 • PTT Personel Yönetmeliği 20/08/2006 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından;

  Bu yönetmeliğin, Başka Kurum ve Kuruluştan Teşkilatımıza naklen gelen personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasına ilişkin 95'inci maddesinin 3'üncü paragrafı uygulamadan kalkmış bulunmaktadır.

  20/08/2006 tarihli 26265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, PTT Personel Yönetmeliğinin kaldırılmasına dair yönetmelik için tıklayınız...